Net Metering

Ιδιωτική παραγωγή ρεύματος με ενεργειακό συμψηφισμό

Τι είναι το Net Metering

Ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net – metering), ο οποίος και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για τις εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών.

Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Οι δυνατότητες που έχει ο καταναλωτής με το net – metering είναι να καλύψει ένα
σημαντικό μέρος της κατανάλωσής του ή και το σύνολό της ακόμα, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.
Ενεργειακός συμψηφισμός είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Όμως ο Φωτοβολταϊκός σταθμός θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο. Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται κάθε τρία χρόνια. Έτσι, εάν υπάρχει περίσσευμα παραγόμενης ενέργειας, μπορεί να καταναλωθεί αργότερα, μέσα στην τριετία.

Όσον αφορά στους αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στον Ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται, με βάση τον Ν.4414/2016, η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός ορίζεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό ΑΠΕ αυτοπαραγωγού, με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μια δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό ΑΠΕ. Στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.

Νομικό πλαίσιο
Η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την Υ.Α.(Υπουργική Απόφαση) ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών Φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Επέκταση αυτής έγινε με τον N.4414/2016 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016) σύμφωνα με τον οποίο η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό γίνεται και σε άλλες τεχνολογίες και
συγκεκριμένα στις μικρές ανεμογεννήτριες, σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Προς το παρόν δίνεται έμφαση στα Φωτοβολταϊκά, λόγω της ύπαρξης ενεργού προγράμματος για αυτή την τεχνολογία. Οι λεπτομέρειες για τις λοιπές τεχνολογίες θα καθοριστούν μελλοντικά από τους αρμόδιους φορείς.

Εφαρμογή του Net-Metering στην Ελλάδα

Α. Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά)

Η ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 κιλοβάτ (kWp) ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), χωρίς το τελευταίο μέγεθος να υπερβαίνει τα 20 kWp. 
Π.χ. για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 35 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 3), η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς Φωτοβολταϊκού είναι 20kWp, ενώ για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 85 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 5), μέγιστη επιτρεπτή ισχύς είναι 42,5 kWp. Επισημαίνεται ότι η μέγιστη αποδεκτή ισχύς μονοφασικών συστημάτων παραγωγής ανέρχεται σε 5 kWp, επομένως σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης με μονοφασική σύνδεση η ισχύς του Φωτοβολταϊκού συστήματος περιορίζεται σε 5 kWp.
Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
Σύμφωνα με το πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης, σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη ισχύς ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kWp.

Β. Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των Φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος τής εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10 kWp και για την Κρήτη τα 20 kWp.
Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης, σε κάθε περίπτωση
η μέγιστη ισχύς ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος, που θα εγκατασταθεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά νησιά.

Εγκατάσταση του Net-Metering στην Ελλάδα

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, η εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών αυτών συστημάτων γίνεται είτε επί κτιρίων, είτε επί εδάφους, είτε επί άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λπ.).

Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο ή σε όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ειδικά για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται, με βάση το Ν.4414/2016, η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Για την περίπτωση που το Φωτοβολταϊκό συστήματα βρίσκεται σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων Φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου το καθένα θα αντιστοιχισθεί σε έναν μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Γ. ΣΥΝΔΕΣΗ

Η σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων γίνεται από τον διαχειριστή, ο οποίος εκπροσωπεί τους κυρίους των οριζοντίων ιδιοκτησιών. Μόνη αλλά αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία που αποδεικνύει την σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτιρίου

Δ. ΒΑΣΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, είναι οι εξής:

  • Η ύπαρξη ενεργού ρεύματος μόνιμης παροχής, στο όνομα του αυτοπαραγωγού, μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του. (Οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες.)
  • Το Φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί (δεν ισχύει στις περιπτώσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού).
  • Το Φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης, με εξαίρεση τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών για τους οποίους ισχύει ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός).
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο αίτησης για το στάδιο αυτό (υποδείγματα διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr).

Η αίτηση σύνδεσης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται μόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα.

Προϋπόθεση είναι να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη από κατάλληλης ειδικότητας μηχανικό και να έχει επιλεγεί ο τύπος του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.

1) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ

Η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή), για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ (χαμηλής τάσης).

2) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΤ

Η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην έδρα της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ (μέσης τάσης), προκειμένου για συστήματα που συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Για συστήματα πουω συνδέονται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ).